بی تو به سامان نرسم *ای سر و سامان همه تو

بسم الله

بعد از مرگ بلاگفا آمدم اینجا بنویسم
از همه ی آن چیزهایی که نمی خاهم هیچ کس بخاند و ببیند و قضاوت کند

این ظلم هایی که من به خود میکنم
هیچ کس دیگری نمی توانست بکند!